Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Równe prawa i równe szanse

Dotyczy projektu: "Silne wartości w małej społeczności!".

Zasada równości zawiera w sobie obowiązek równego traktowania, ochrony przed dyskryminacją, a także promocji równości i przeciwdziałania nierówności. Jest też jedną z naczelnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

Zasada równości szans i niedyskryminacji powinna umożliwiać wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwe, pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Ma silne umocowanie prawne, które jest zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej. Artykuł 3 wskazuje, że Unia Europejska zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami oraz ochronę praw dziecka.
Kwestia równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, przede wszystkim w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 33 stanowi, że: Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Czy jednak na poziomie lokalnym znajduje to odzwierciedlenie? Chociażby wyniki ostatnich wyborów samorządowych budzą wątpliwości. Parytet płci przy rejestracji list został zachowany, ale już wyniki wyborów świadczą o marginalnym traktowaniu kobiet przez wyborców np. Rada Powiatu Biłgorajskiego - kobiety stanowią w jej składzie tylko 33%, Rada Gminy Biłgoraj – w piętnastoosobowym składzie jest tylko jedna kobieta i przykład Rady Miasta Biłgoraj - kobiety stanowią 9,5% składu rady. Udział drużyn kobiecych we współzawodnictwie sportowo-pożarniczym na terenie Gminy Biłgoraj w roku 2023 – jedna drużyna. O ile start tej drużyny potwierdza respektowanie równości praw i szans, o tyle ilość drużyn już nie.

Dlaczego tak jest? Jakie są tego przyczyny? Jak powinna być prowadzona polityka na poziomie lokalnym, aby zachodziły zmiany? Jaki udział i rolę w tym zakresie mają mieszkanki i mieszkańcy oraz same kobiety?

To między innymi kwestie poruszane podczas zebrania konsultacyjnego pt. „Równość praw i szans”, zorganizowanego w ramach projektu 8 czerwca w Ciosmach, w którym uczestniczyli przedstawicielki i przedstawicipotkele zarządu Stowarzyszenia „Dąb” w Ciosmach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciosmach, Sołtys i mieszkańcy oraz uczestniczki i uczestnicy projektu „Silne wartości w małej społeczności”.

Sfinansowano przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry