Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Głos i wpływ

Dotyczy projektu: "Silne wartości w małej społeczności!".

Demokracja jest powszechnie uznanym ideałem i jedną z podstawowych wartości i zasad i wartości UE. Zapewnia środowisko dla ochrony i skutecznej realizacji praw człowieka. Wiele organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, promuje dobre rządy, monitoruje wybory, wspiera społeczeństwo obywatelskie we wzmacnianiu instytucji demokratycznych i odpowiedzialności, zapewnia samostanowienie w krajach zdekolonizowanych oraz pomaga w opracowywaniu nowych konstytucji w krajach pokonfliktowych.

Demokracji by nie było bez udziału obywateli. Najgorsza dla niej jest apatia, lęk i nietolerancja. Te nastroje mogą być równie szkodliwe jak kryzys gospodarczy. Dlatego powinniśmy demokrację chronić.

Demokracja to też władza sprawowana przez obywateli w sposób bezpośredni – rzadziej i w sposób pośredni częściej, a partycypacja to, najprościej mówiąc, branie udziału – w podejmowaniu decyzji lub w jakichś wspólnych działaniach i wydarzeniach, które nas dotyczą.

W demokracji obywatele mają pewność, że ich głos zostanie uwzględniony w decyzjach, które mają głęboki wpływ na ich świat.

Współcześnie coraz większego znaczenia nabierają aktywne wspólnoty samorządowe, obywatele znający swoje prawa i potrafiący skutecznie z nich korzystać do zbiorowego podejmowania decyzji np. w drodze konsultacji społecznych. Obserwuje się zbliżenie administracji samorządowej do obywateli, a tym samym rozwój partycypacji społecznej oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą między innymi na temat:

  • Istoty partycypacji,
  • Narzędzi partycypacji z jakich mogą korzystać mieszkańcy gminy, powiatu czy województwa w odniesieniu do władz samorządowych,
  • Cech społeczeństwa obywatelskiego
  • Jak aktywizować mieszkańców i zachęcać ich do działań na rzecz dobra wspólnego.
  • Jaka jest rola młodzieży i jak przygotowywać młodych ludzi do ról świadomych obywateli i przejmowania odpowiedzialności za wspólnoty samorządowe?

W ramach projektu „Silne wartości w małej społeczności” 23 czerwca 2024 r. w Ciosmach odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców miejscowości na temat –„Partycypacja na poziomie lokalnym”.

W zebraniu konsultacyjnym uczestniczyli: zarząd, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciosmach, młodzież ucząca się, przedstawiciele Stowarzyszenia „Dąb” w Ciosmach oraz uczestnicy projektu „Silne wartości w małej społeczności”.

Sfinansowano przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry